İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Görev Yapanların Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuruları ile İlgili İlan

          Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerine ilişkin başvuruları 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasında alınmıştı.
 
            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 8 inci maddesi uyarınca oluşturulan Tespit Komisyonumuzca başvurular incelenmiş olup; gerekli şartları taşıdığı tespit edilen kişiler ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilen kişilere ait listeler Kuruluşlarımıza gönderilmiş olup; her personel başvuru yaptığı kuruluştan durumunu öğrenebilecektir.

            Usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
          Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde (22 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar) doğrudan Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya başvurularını yaptıkları kuruluşa yazılı olarak ve gerekçesini belirtmek suretiyle itirazda bulunabilirler. 
          
            İlgililere ilanen tebliğ olunur.